dev.ansango / wiki

Instalar yay

Instalar yay

git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
cd yay
makepkg -si
yay --version